ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Μ.Κ.Ε.

Προλογος των συγγραφεων

Το πεδίο των Μη Καταστροφικών Ελέγχων συνιστά ένα κρίσιμο διεπιστημονικό πεδίο, η εφαρμογή του οποίου διασφαλίζει την ορθή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία μιας πληθώρας συστημάτων. Οι μέθοδοι των Μη Καταστροφικών Ελέγχων αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου μηχανικού ή τεχνικού αφού δίνουν τη δυνατότητα επιθεώρησης ενός υλικού ή ενός εξαρτήματος, χωρίς αυτό να καταστρέφεται. Παράλληλα, παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια βέλτιστη ισορροπία μεταξύ του ποιοτικού ελέγχου και του κόστους-αποτελεσματικότητας και το κυριότερο, χωρίς αρνητική επίδραση στη μετέπειτα χρήση τους.

Με άλλα λόγια, οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το πεδίο πραγματοποιούν δοκιμές οι οποίες στηρίζονται σε μεθόδους και τεχνικές των Μη Καταστροφικών Ελέγχων, προκειμένου να εντοπίσουν εκείνες τις ασυνέχειες (ορατές ή μη) των υλικών που μπορεί να οδηγήσουν σε προβληματικές καταστάσεις, όπως η συντριβή ενός αεροπλάνου, η αστοχία ενός αντιδραστήρα, ο εκτροχιασμός ενός τρένου, η έκρηξη σε έναν αγωγό ή η κατάρρευση μίας κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος επιθεωρητής αναζητά τις πιθανές ασυνέχειες ενός αντικείμενου και ταυτοποιεί τη φύση και το μέγεθός τους. Οι ασυνέχειες αυτές στη συνέχεια αξιολογούνται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια αποδοχής – απόρριψης, προκειμένου να καθοριστεί εάν αποτελούν ελαττώματα, οπότε και το αντικείμενο απορρίπτεται.

Κύρια συνιστώσα της επιτυχούς εφαρμογής των μεθόδων των Μη Καταστροφικών Ελέγχων αποτελεί η πιστοποιημένη εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό, το εμπλεκόμενο προσωπικό να είναι γνώστης τόσο των δυνατοτήτων όσο και των περιορισμών που παρέχει κάθε μέθοδος. Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ενισχύεται και από το γεγονός ότι σπανίως χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο μια μέθοδος αφού η ύπαρξη μίας ασυνέχειας πρέπει να επιβεβαιώνεται και από άλλη μέθοδο προκειμένου το αποτέλεσμα να θεωρείται αξιόπιστο.

Η απουσία από την ελληνική βιβλιογραφία ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου που αφορά στο πεδίο των Μη Καταστροφικών Ελέγχων, που δημιουργεί έλλειμμα «ορθής» γνώσης με σημαντικό αντίκτυπο στην κατάρτιση των μηχανικών, επιθεωρητών, στελεχών και του τεχνικού προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας, της Ναυτιλίας, της Πετροχημικής Βιομηχανίας και των Κατασκευών, μας οδήγησε στην απόφαση να γραφεί το παρόν εγχειρίδιο.

Με αίσθημα ικανοποίησης και ευθύνης παραδίδουμε τo συγκεκριμένο πόνημα στην ελληνική επιστημονική τεχνική κοινότητα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα βασικό και ολοκληρωμένο εργαλείο – οδηγό στα χέρια όσων εμπλέκονται με τους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη και ταυτόχρονα να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου.

 

Αθήνα, 21.10.2014