ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Welding & NDT Institute είναι επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε) η οποία, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) κατά EN ISO/IEC 17024 με αριθμό Ε.ΣΥ.Δ 198.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Μη Καταστροφικών Ελέγχων που πραγματοποιούνται από το Welding & NDT Institute φέρουν την έγκριση της Ελληνικής Εταιρίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε) και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9712 (Non-destructive testing – Qualification and Certification of NDT personnel).

Οι προϋποθέσεις έγκρισης του Welding & NDT Institute τόσο ως εκπαιδευτικού, όσο και ως εξεταστικού κέντρου καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όπως, η υλικοτεχνική υποδομή και επάρκεια, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, η διενέργεια και το περιεχόμενο των εξετάσεων, ο έλεγχος και η διακρίβωση του εξοπλισμού εκπαίδευσης και εξετάσεων πιστοποίησης.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων και απονέμονται, κατόπιν επιτυχούς εξεταστικής διαδικασίας από το Welding & NDT Institute, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα με το κύρος της ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε και των EFNDT και ICNDT.

Multilateral Agreement on Recognition of Certification

Τα τεχνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι εξετάσεις πιστοποίησης κατά API, ASME, AWS και ASNT που πραγματοποιούνται από το Welding & NDT Institute φέρουν την έγκριση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Οργανισμού Global Training.

CERTIFICATION-OF-TRAINING-6.-QF19.WNDTI_.TR-C.T.-UT
CERTIFICATE HSNT - ULTRASONIC TESTING