ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (VT)

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Βασικές αρχές της οπτικής και της μεθόδου του οπτικού ελέγχου.
 • Συνθήκες επιθεώρησης.
 • Συνθήκες του περιβάλλοντος.
 • Οπτικά βοηθήματα.
 • Διαμετροσκόπια και ενδοσκόπια.
 • Επιφανειακές συνθήκες.
 • Ποιότητα κατεργασμένης επιφάνειας.
 • Παράγοντες ελέγχου επιθεώρησης.
 • Όργανα ελέγχου συγκολλήσεων.
 • Καταγραφή και αναφορά.
 • Ορολογία και κατηγοριοποίηση ασυνεχειών.
 • Τεχνολογία διεργασιών.
 • Σύνταξη της σχετικής οδηγίας εργασίας.
  • Εξοικείωση με τον εξοπλισμό της μεθόδου του οπτικού ελέγχου.
  • Ανίχνευση ασυνεχειών σε δοκίμια.
  • Σύνταξη αναφοράς ελέγχου - εκμάθηση του λογισμικού NDT Lab Reporting.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Ο Οπτικός Έλεγχος είναι ένας από τους συνηθέστερους ελέγχους και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο των Μη Καταστροφικών Ελέγχων. Απαιτεί επαρκή φωτισμό στην επιφάνεια του δοκιμίου ενώ, βασική προϋπόθεση είναι η ορθή όραση του επιθεωρητή. Ωστόσο, για να είναι πιο αποτελεσματικός, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην εκπαίδευση του επιθεωρητή αναφορικά με τη γνώση του προϊόντος και της διαδικασίας, τις συνθήκες χρήσης και τα κριτήρια αποδοχής – απόρριψης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, επιφανειακές ασυνέχειες ενδέχεται να ανιχνευθούν με την μέθοδο του Οπτικού Ελέγχου πριν την εφαρμογή των μεθόδων των Διεισδυτικών Υγρών και του Μαγνητικού Ελέγχου. Ο Οπτικός Έλεγχος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε άμεσο οπτικό έλεγχο, έμμεσο οπτικό έλεγχο και απομακρυσμένο οπτικό έλεγχο.
  Ο εξοπλισμός που απαιτείται κατά την επιθεώρηση είναι, μεγεθυντικοί φακοί διαφόρων μεγεθύνσεων, φωτόμετρα, καθρέφτες, ενδοσκόπια, οπτικές ίνες και κάμερες επιθεώρησης για μόνιμη καταγραφή σημείων με δύσκολη πρόσβαση.