ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Elemke Logo

Το Welding & NDT Institute είναι αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε) η οποία, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων EFNDT και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων ICNDT. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται από το Welding & NDT Institute φέρουν την έγκριση της Ελληνικής Εταιρίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε) και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς προτύπου EN ISO 9712 (Non-destructive testing – Qualification and certification of NDT personnel).

Global Training Logo

Το 2012 ξεκίνησε η συνεργασία ανάμεσα στο Welding & NDT Institute και στην Global Training. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το κέντρο παρέχει πιστοποίηση στους καταρτιζόμενους με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης που εξυπηρετούν και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Western Macedonia TEI Logo

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Welding & NDT Institute οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Master of Science -MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection)».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των συγκολλήσεων και του μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών και υλικών καθώς και της πιστοποίησης αυτών.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες τεχνικές συγκόλλησης.
  • Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου.
  • Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών μέσω μη καταστροφικού ελέγχου.
  • Κατανόηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών.