ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ (RT)

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Βασικές αρχές ακτινογραφίας.
 • Ακτίνες Χ και γ.
 • Πάχος υποδιπλασιασμού.
 • Ακτινογραφικό φιλμ.
 • Πυκνότητα ακτινογραφικού φιλμ.
 • Ιδιότητες ακτινογραφικών φιλμ.
 • Ενισχυτικές πλάκες.
 • Χαρακτηριστική καμπύλη.
 • Φίλτρα.
 • Ποιότητα ακτινογραφικού ειδώλου.
 • Έλεγχος ακτινογραφιών.
 • Βασικές σχέσεις ακτινογραφίας.
 • Τεχνικές ακτινογράφησης.
 • Παράμετροι έκθεσης
 • Αλλαγή απόστασης πηγής – φιλμ.
 • Συντελεστές ισοδυναμίας.
 • Προδιαγραφές.
 • Ακτινογραφική εξέταση συγκολλητών συνδέσεων κατά EN ISO 17636
 • Κριτήρια αποδοχής ποιότητας κατά ASME B31.3
 • Κριτήρια αποδοχής ποιότητας κατά ASME BPVC section IX.
 • Κριτήρια αποδοχής ποιότητας κατά EN 12517
 • Ορολογία και κατηγοριοποίηση ασυνεχειών.
 • Τεχνολογία διεργασιών.
 • Σύνταξη της σχετικής οδηγίας εργασίας.
 • Εξοικείωση με τον εξοπλισμό της ακτινογραφίας.
 • Ανίχνευση ασυνεχειών σε δοκίμια.
 • Σύνταξη αναφοράς ελέγχου - εκμάθηση του λογισμικού NDT Lab Reporting.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Ακτινογραφικός Έλεγχος αποτελεί μία μέθοδο Μη Καταστροφικού Ελέγχου η οποία βασίζεται στη διαφορετική απορρόφηση της διεισδυτικής ιοντίζουσας ακτινοβολίας Χ ή γάμμα από το δοκίμιο. Η διαφορά πυκνότητας, η μεταβολή στο πάχος και η διαφορετική απορρόφηση έχουν ως αποτέλεσμα την απεικόνιση με διαφορετικό τρόπο στο μέσο αποτύπωσης. Η ακτινοβολία που διέρχεται από το δοκίμιο μπορεί να καταγραφεί σε ακτινογραφικό φιλμ, σε φωτοευαίσθητο χαρτί ή μπορεί να προβληθεί σε φθορίζουσα οθόνη. Ο όρος Ακτινογραφικός Έλεγχος συνεπάγεται συνήθως μια ακτινογράφηση που παράγει μια μόνιμη εικόνα στο ακτινογραφικό φιλμ ή σε κάποιο άλλο μέσο αποτύπωσης, παρόλο που με την ευρεία έννοια του όρου αναφέρεται σε όλες τις μορφές των ακτινογραφικών ελέγχων. Η μεθοδολογία της Βιομηχανικής Ακτινογραφίας περιλαμβάνει τη μέθοδο της Βασικής Ακτινοπροστασίας (Basic Radiation Safety – BRS), την Ερμηνεία Ακτινογραφίας (Radiographic Interpretation – RI) και τη Τεχνική της Ακτινογράφησης (Radiographic Testing – RT). Η Βιομηχανική Ακτινογραφία εφαρμόζεται ευρέως σε συγκολλήσεις καθώς επίσης σε χυτά, σφυρήλατα και ελατά προϊόντα. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά.

 

Σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους των Μη Καταστροφικών Ελέγχων, η Βιομηχανική Ακτινογραφία έχει υψηλότερο οικονομικό κόστος και γενικότερα αποτελεί πιο χρονοβόρα διαδικασία σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Οι πηγές ακτίνων Χ όπως και τα ισότοπα που παράγουν ακτίνες γ απαιτούν τη θωράκιση του προσωπικού που εκτελεί τον ακτινογραφικό έλεγχο. Η προστασία του προσωπικού που εκτελεί τον Ακτινογραφικό Έλεγχο και όχι μόνο, είναι μείζονος σημασίας, ενώ τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται οδηγούν πολλές φορές στον αποκλεισμό της εφαρμογής του Ακτινογραφικού Ελέγχου, τόσο για οικονομικούς, όσο και λειτουργικούς λόγους.

ΣΥΝΟΨΗ

NDT RT Method

Εκτός από την παραγωγή υψηλής ποιότητας ακτινογραφημάτων, το προσωπικό που εμπλέκεται στην Βιομηχανική Ακτινογραφία πρέπει να είναι έμπειρο στην ερμηνεία της ακτινογραφίας η οποία πραγματοποιείται σε τρία βασικά βήματα: την ανίχνευση, την ερμηνεία και την αξιολόγηση. Σε όλα αυτά τα βήματα απαιτείται ικανοποιητική οπτική οξύτητα ενώ, η ικανότητα ενός ατόμου να εντοπίζει ασυνέχειες στο μέσο αποτύπωσης επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού στο χώρο προβολής και το επίπεδο εμπειρίας για την σωστή αναγνώριση των ασυνεχειών.

NDT Method - Radiographic Testing

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Βασικές αρχές ακτινογραφίας.
 • Ακτίνες Χ και γ.
 • Πάχος υποδιπλασιασμού.
 • Ακτινογραφικό φιλμ.
 • Πυκνότητα ακτινογραφικού φιλμ.
 • Ιδιότητες ακτινογραφικών φιλμ.
 • Η χαρακτηριστική καμπύλη
 • Ενισχυτικές πλάκες.
 • Φίλτρα.
 • Ποιότητα ακτινογραφικού ειδώλου.
 • Ευκρίνεια.
 • Έλεγχος ακτινογραφιών.
 • Προδιαγραφές.
 • Ακτινογραφική εξέταση συγκολλητών συνδέσεων κατά EN ISO 17636
 • Κριτήρια αποδοχής ποιότητας κατά ASME B31.3
 • Κριτήρια αποδοχής ποιότητας κατά EN 12517
 • Ορολογία και κατηγοριοποίηση ασυνεχειών.
 • Τεχνολογία διεργασιών.
 • Σύνταξη της σχετικής οδηγίας εργασίας.
 • Εξοικείωση με τον εξοπλισμό της ερμηνείας ακτινογραφίας.
 • Ανίχνευση ασυνεχειών σε δοκίμια.
 • Σύνταξη αναφοράς ελέγχου - εκμάθηση του λογισμικού NDT Lab Reporting.

ΣΥΝΟΨΗ

NDT Method - Radiographic Testing

Η Βασική Ακτινοπροστασία αποτελεί μέρος της Βιομηχανικής Ακτινογραφίας με έμφαση στα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από την έκθεση στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ειδικότερα αναλύονται οι μέθοδοι ανίχνευσης και αποφυγής της έκθεσης στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, τα μέγιστα επιτρεπτά όρια έκθεσης και δόσης ακτινοβολίας Χ και γάμμα καθώς επίσης και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την νομοθεσία κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Βιομηχανικής Ακτινογραφίας.

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Βασικές έννοιες.
 • Μεγέθη και μονάδες μέτρησης.
 • Κίνδυνοι από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
 • Έλεγχος έκθεσης σε ακτινοβολία.
 • Οδηγίες και επεξηγήσεις για τη δοσιμετρία προσωπικού.
 • Ασφάλεια με τον ακτινογραφικό εξοπλισμό.
 • Μείωση της λαμβανόμενης δόσης.
 • Υπολογισμός ασφαλούς απόστασης εργασίας.
 • Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης (Emergency Procedures).
 • Ραδιολογική επίβλεψη.
 • Αποθήκευση και μεταφορά πηγών.
 • Πάχος υποδιπλασιασμού.
 • Υπολογισμός αθροιστικής δόσης.
 • Χρόνος παραμονής (Stay Time).
NDT Method - Radiographic Testing

ΣΥΝΟΨΗ

NDT Method - Radiographic Testing

Η Ψηφιακή Ακτινογραφία είναι μια τεχνική ακτινογράφησης κατά την οποία η αποτύπωση γίνεται ψηφιακά ενώ, η επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντί του ακτινογραφικού φιλμ, κάθε ακτινογραφία αποτυπώνεται ως ψηφιακή πληροφορία μετατρέποντας τη φωτεινότητα κάθε κόκκου του φιλμ σε bytes. Ένα ακόμα πεδίο είναι και η ψηφιοποίηση της ακτινογραφικής εικόνας, η οποία διευκολύνει τη διαχείριση και αποθήκευσή της. Μία ακόμα τεχνική είναι η τρισδιάστατη τομογραφία όπου δεκάδες ψηφιακές ακτινογραφίες συνθέτονται σε μία. Κάθε ακτινογραφία έχει ληφθεί από διαφορετικό σημείο, είτε περιστρέφοντας το αντικείμενο, είτε περιστρέφοντας τη συσκευή ακτινογραφίας. Η σύνθεση γίνεται από τα πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που ελέγχει τη συσκευή και γνωρίζει ακριβώς τις θέσεις και τις γωνίες λήψης των εικόνων.

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

 • Εξοικείωση με τον σχετικό εξοπλισμό.
 • Επεξεργασία ακτινογραφικής εικόνας.
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των σφαλμάτων.
 • Θεωρία ακτινογραφίας.
 • Ψηφιακή ακτινογραφία.
 • Ψηφιοποίηση ακτινογραφίας.
 • Ερμηνεία ενδείξεων.
 • Ορολογία, πρότυπα και προδιαγραφές.
 • Οδηγία εργασίας.
 • Τεχνολογία διεργασιών.
 • Κατηγοριοποίηση ασυνεχειών.