Η εκπαίδευση που οργανώνεται από το Welding & NDT Institute παρέχει στους εκπαιδευόμενους το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που απαιτείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν στην πράξη τη μέθοδο του Μη Καταστροφικού Ελέγχου που έχουν πιστοποιηθεί.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Certification EN-ISO-9712

1. Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το σεμινάριο εκπαίδευσης για κάθε μέθοδο σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο κατά ISO / TR 25107. To εκπαιδευτικό κέντρο θα πρέπει επίσης να ακολουθεί τις οδηγίες λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO / TR 25108.

2. Εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ε (Ενδέχεται να υπάρχει ή μπορεί να αποκτηθεί μετά την αρχική εκπαίδευση.)

3. Πιστοποιητικό Οπτικής Οξύτητας

4. Επιτυχής έκβαση των εξετάσεων πιστοποίησης

Η διάρκεια της πιστοποίησης κατά EN ISO 9712 (EN 473) είναι 5 έτη και κατά SNT-TC-1A 3 ή 5 έτη.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το προσωπικό που είναι πιστοποιημένο κατά Level 1 μπορεί να διεξάγει ελέγχους σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και υπό την επίβλεψη προσωπικού πιστοποιημένου κατά Level 2 ή Level 3. Προσωπικό πιστοποιημένο κατά Level 1 έχει την ικανότητα να:

α) Θέτει σε λειτουργία τον εξοπλισμό.

β) Εκτελεί τους ελέγχους.

γ) Καταγράφει και να καταχωρεί τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα γραπτά κριτήρια.

δ) Αναφέρει τα αποτελέσματα.

Το προσωπικό που είναι πιστοποιημένο σε αυτό το επίπεδο μπορεί να εκτελεί και να κατευθύνει Μ.Κ.Ε σύμφωνα με υπάρχουσες ή αναγνωρισμένες διαδικασίες και διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα να:

α) Επιλέγει την τεχνική για την μέθοδο δοκιμής που θα χρησιμοποιηθεί.

β) Καθορίζει τους περιορισμούς εφαρμογής της μεθόδου δοκιμής.

γ) Κατανοεί πρότυπα και προδιαγραφές Μ.Κ.Ε και να τα μεταφράζει σε πρακτικές οδηγίες ελέγχου, προσαρμοσμένες στις επικρατούσες συνθήκες εργασίας.

δ) Θέτει σε λειτουργία και να βαθμονομεί συσκευές.

ε) Εκτελεί και να επιβλέπει τους ελέγχους.

στ) Ερμηνεύει και να αξιολογεί αποτελέσματα, σύμφωνα με τα εφαρμόσιμα πρότυπα, κώδικες, ή προδιαγραφές.

ζ) Προετοιμάζει γραπτές οδηγίες ελέγχου.

η) Εκτελεί και να επιβλέπει όλες τις αρμοδιότητες του Level 1.

θ) Κατατάσσει και να αναφέρει τα αποτελέσματα των Μ.Κ.Ε.

ι) Καθοδηγεί προσωπικό Level 1 και Level 2.

Σε αυτό το επίπεδο το προσωπικό είναι κατάλληλο να κατευθύνει οποιαδήποτε δραστηριότητα Μ.Κ.Ε. για την οποία είναι πιστοποιημένο και είναι σε θέση να:

α) Αναλάβει πλήρως την ευθύνη για μια εγκατάσταση ελέγχου και για το προσωπικό.

β) Καθιερώνει και να αξιολογεί τεχνικές και διαδικασίες.

γ) Υποδεικνύει τις συγκεκριμένες μεθόδους ελέγχου, τεχνικές και διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν.

Πρέπει επίσης:

α) Να αξιολογεί και να ερμηνεύει αποτελέσματα σύμφωνα με τους όρους των υπαρχόντων προτύπων, κωδίκων και προδιαγραφών.

β) Να έχει επαρκές υπόβαθρο στα σχετικά υλικά, στην κατασκευή και τεχνολογία προϊόντων, ώστε να επιλέγει μεθόδους, να καθιερώνει τεχνικές και να υποβοηθά στην καθιέρωση κριτηρίων αποδοχής, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα.

γ) Να έχει μια γενική εξοικείωση με άλλες μεθόδους Μ.Κ.Ε.

δ) Να καθοδηγεί προσωπικό Level 1, Level 2 και Level 3.